Компютърен набор на български текст печатен или ръкописен оригинал.

 

Дигитализиране в текстов файл от печатен текст на хартия.

Изрязване на снимка по контур и премахване на
неподходящ фон /Тифецване/
1 бр.12 лв.

Дигитализиране в текстов файл от печатен текст на хартия.

Търсене на снимки в интернет1 бр.12 лв.
Вграждане на ефект в изображение1 бр.24 лв.

Изисквания на БДС за стандартна машинописна страница са:
да съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите),
страниците да са  отпечатани на хартия с формат А4 (210х297 мм),
с полета горе, долу и дясно – 2 см, и ляво – 3,5 см. (по-голямо място за перфорация).

Шрифтове и параметри:
Times New Roman или Ariel с размер 14 пункта,
с разредка 1.5 и разстояние от символи 105%

Попълване на дoкументи

Попълване на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани / земеделски производител в електронен вариант и отпечатване в 3 или повече екземпляра.

@